סקירה זו נועדה להכין אותך לקראת קבלת החלטה בסוגיות הבאות:
– פיצויים פטורים ממס.
– דחיית חבות המס בגין פיצויים חייבים במס.
– שמירה על הכיסויים הביטוחיים והתוכניות הפנסיוניות בתוקף.

1. מבנה התוכנית שברשותך

תוכנית בטוח המנהלים שעל שמך הנה תוכנית המיועדת למטרת קבלת פנסיה בגיל הפרישה וכוללת כיסויים ביטוחיים למקרה פטירה, אובדן כושר עבודה וכן צבירת חסכון.

2. מימוש הזכויות בעת סיום העבודה

בהתאם להנחיית מעסיקך תעבור תוכנית ביטוח המנהלים לבעלותך, לרבות הזכויות והכספים שנצברו בפוליסה לזכותך. החיסכון הצבור בתוכניות שברשותך כולל כספי פיצויים וכספי תגמולים הנבדלים עפ"י היכולת לממשם, כפי שנקבע בתקנות המס.

הסבר לך כי עפ"י דרישת נציבות מס הכנסה מיום 1.11.2006, לצורך קביעת פטור בדבר כספי פיצויים
פטורים ודחיית חבות המס בגין הכספים החייבים במס, עליך לגשת לפקיד שומה באזור מגורייך בליווי:

– טופס 161
– טופס 161 א' – שהינך מחוייב לחתום עליו .
– שלושה תלושי שכר אחרונים .

הנך נדרש/ת לגשת לפקיד השומה באזור מגורייך, לתיאום שעות קבלה ניתן לברר

3. תכנון מס

לצורך קבלת החלטה בדבר דחיית חבות המס , להלן האפשרויות העומדות בפניך:

א. רצף קצבה
עובד/ת הבוחר/ת באופציה זו רשאי למשוך כספי פיצויים פטורים ממס ולסגור את כספי הפיצויים
החייבים במס לקבלת קצבה חודשית בגיל הפנסיה.
בגיל הפנסיה יתורגם המענק החייב במס לקצבה חודשית ויצורף לסך הקצבאות להן יהא זכאי בעת
יציאתו לגמלאות. תשלום המס יהא בהתאם לגובה הקצבה החודשית.
בשנה בה אין הכנסות ו/ או לחילופין המס השולי נמוך, ניתן למשוך את הצבירה החייבת וליהנות ממס
מופחת בהתאם לשיעור שיקבע ע"י פקיד שומה.

ב. רצף זכויות
עובד/ת הבוחר/ת באופציה זו מנוע מקבלת מענק פיצויים במזומן ( פטור או חייב) .
כספי הפיצויים נשארים בתוכנית, וחישוב המס בגינם ידחה עד פרישתו/ה ממקום העבודה הבא.
גובה הפטור יהא, הפטור הידוע במועד משיכת הכספים כשהוא מוכפל בכל שנות העבודה בהן שמר
העובד על רציפות זכויות.
את המענק שיוותר חייב במס , יוכל העובד לבקש מרשויות המס פריסה קדימה ובכך להקטין את
סכום המס שישלם.

ג. פריסת מס
כאמור, ניתן לפרוס כספי פיצויים חייבים במס לשנות המס הבאות.
אופציה זו כדאית לעובד/ת שהכנסתו/ה הצפויה לשנים הבאות הינה נמוכה.
עובד/ת ת/יקבל כל ארבע שנות עבודה שנת פריסה אחת ומקסימום שש שנות פריסה.
הבוחר/ת באופציה זו יהיה חייב בהגשת דו"ח בכל אחת משנות הפריסה.

4. סיכום החלטות לגבי כספי הפיצויים

– הבעת את רצונך למשוך את מלוא הפיצויים הפטורים ממס + פריסת מס ולדחות את חבות המס ע"י
בחירה בדחיית קבלת הכספים כקצבה בגיל פרישה (רצף קצבה).
– הובהר לך כי, משיכת הפיצויים מקטינה באופן יחסי את החיסכון החזוי לגיל פרישה, ולפיכך לא מומלץ למשכם . כמו כן, משיכת פיצויים 32 שנה לפני יציאה לפנסיה מקטינה את הפטור על הקצבה המזכה.
– עם ניתוק יחסי מעביד- עובד, כספי פיצויים אשר נצטברו מה- 1.1.2003 -31.12.2005 חייבים במס
ריווחי הון על הרווח הראלי בשיעור של 15% .
כספים מה- 1.1.06 חייבים במס ריווחי הון בשיעור של 20% .


5. אופציות להמשכיות התוכנית הפנסיונית

ניתן להמשיך את התוכנית הפנסיונית עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:

א. המשך הפוליסה אצל המעביד החדש- על אף סיום יחסי עובד מעביד, אנו מאפשרים המשך הפוליסה אצל מעביד חדש בתנאים הקיימים. התוכנית הקיימת הנה תוכנית ייחודית הכוללת הטבות משמעותיות וחריגות: כיסוי ייחודי במקרה של אובדן כושר עבודה (כולל הגדרה רחבה, ביטול החרגות, וכו' ), וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה בתעריף מוזל ייחודי.

ב. המשך הפוליסה כפוליסת ריסק בלבד- המשכיות חלקית בעלות חודשית נמוכה, למטרת שמירת הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה ללא מרכיב חסכון .
אופציה זו ניתנת על מנת לשמר את רציפותה ותנאיה של הפוליסה עד לתחילת עבודתך אצל מעסיק חדש והיא מוגבלת ל- תקופה של שנה לאחר סיום העבודה. (במסגרת חברת הביטוח מגדל).

ג. המשך הפוליסה כפוליסה פרטית בתשלום מלא או חלקי לפי החלטתך- במקרה כאמור ניתן
להחליט על גובה התשלום החודשי הרצוי, גובה הכיסויים הביטוחיים ורמת החיסכון המועדפת.

ד. קבלת קצבה בגיל פרישה.

סגירת תפריט