מהי קרן השתלמות ?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת). הפטור ממס הניתן לאחר 6 שנות וותק, נשמר גם אם לא מבוצעת משיכה מהקרן וכך גם נזילות הקרן. הכספים הצבורים בקרן ממשיכים לצבור תשואה ונשארים פטורים ממס עד המשיכה, המלאה או החלקית.

הזכאות לקרן השתלמות נקבעת במסגרת הסכם העסקה אישי ואיננה חובת מעסיק על פי חוק. להסדר קרן ההשתלמות העובדים מפקידים 2.5% משכרם החודשי ואילו המעסיק מפקיד סכום נוסף הנע בין 2.5% – 7.5% משכרם החודשי של העובדים, על פי המוסכם בהסכם ההעסקה האישי. ההפקדות לרוב מתבצעות משכר הבסיס של העובדים ועד לגובה תקרת המס המוכרת – שכר בסיס חודשי של 15,712 ₪ (נכון לינואר 2024).

 לגבי חלק השכר הגבוה מתקרת המס הרי שהסכום המופקד בגין יתרת השכר יחויב במס. כחלק מהסדר קרן ההשתלמות, לאחר 3 שנות חיסכון ניתן למשוך מהקרן כספים למטרת השתלמות (על-פי התקנות). בתום 6 שנות חיסכון ניתן למשוך כספים לכל מטרה. פטור מתשלום מס הכנסה ההפקדות ועל הרווחים שצברו.

לא ניתן לפצל את ההפקדה החודשית ליותר מקרן אחת.
חשוב לציין, אין חובה למשוך את הכספים לאחר 6 שנים ואפילו חשוב להימנע מכך ככל שניתן. במקרה בו אין לכם צורך מידי בכספים, קרן ההשתלמות תישאר נזילה ותוכלו לממש את הכספים בכל עת. זכרו קרן ההשתלמות הינה ממכשירי החיסכון הטובים ביותר בו תוכלו לנהל את כספיכם ויעידו על כך התשואות ארוכות הטווח זאת לצד יתרונות המס הקיימים במכשיר השקעה זה. בנוסף, החיסכון בקרן ההשתלמות יכול להוות כלי משמעותי ביותר בפתרון סוגיות הפנסיה המורכבות ומתן מענה ליעדים כלכליים משמעותיים כגון עזרה לילדים, רכישת דירה וכיו"ב.

 

מסלולי השקעה
בקרנות ההשתלמות של קיימים מגוון רחב של מסלולי השקעה (מסלול ללא מניות, מסלולים כללים, מסלולים מוטי מניות ועוד) המאפשרים לחוסכים לבחור את תמהיל ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון שלהם ולטווח ההשקעה הרצוי. ניתן לעבור בין קרנות השתלמות שונות ובין מסלולי ההשקעה שונים בכל רגע נתון, ללא כל תשלום מס וללא קנס והדבר אינו פוגע בוותק ההשקעה שנוצר ביום ההפקדה הראשון.

 

קריטריונים נפוצים לבחירה בין הקרנות

תשואת הקרן – בחינת התשואה המצטברת של הקרנות לאורך תקופה
סיכון מול תשואה
תשואה מצטברת
סטיית תקן – ככל שהתוצאה גבוהה יותר הסיכון על כל שקל – תשואה גבוה יותר. מדד שארפ – ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון, כך המדד גבוה יותר.
. גובה דמי הניהול

. תנאים נלווים (לדוגמה: הלוואות, ניהול תיק השקעות אישי וכדומה)

. איכות השירות

 

 

מדדי איכות וסיכון ככלי לבחירת קרנות ובתי השקעות

בבואנו לבחור קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים  אשר בה ננהל את החיסכון הפנסיוני שברשותנו, עלינו להכיר כמה מושגים ומדדים בעלי משקל רב בהליך הבחירה.
עובדים רבים נוטים לבחור קרן על פי דמי ניהול או תשואות הקרן. פרמטרים אלו חשובים מאוד ואולם הם אינם המדדים היחידים שיש לבחון בעת בחירת קופה. לדוגמא תשואה יכולה להיות מושגת תוך לקיחת סיכונים שהייתם נמנעים מלקחת אותם לו הייתם מודעים לרמת הסיכון . לפיכך בכל בחירת קופה יש לבחון מספר מדדי סיכון ואיכות שכולם מפורסמים באתרי האוצר, המסייעים בידנו בקבלת החלטה מושכלת.
להלן מספר מדדי סיכון מרכזיים:

 1. מדד נזילות– מדד המראה עד כמה תיק הנכסים שבו השקיעה הקופה נזיל וניתן למימוש מידי. כוונת המדד להראות את מידת נזילות הנכסים בקופה. נזילות גבוהה מקטינה את הסיכון שכן בעת אירוע משמעותי בשוקי ההון יכול מנהל ההשקעות בשל נזילות התיק להגיב למתרחש ולממש את הנכסים הרלוונטיים לצורך התאמת מבנה תיק ההשקעות. בקופה שאינה נזילה עלול מנהל ההשקעות להימצא במצב בו אין לו יכולת לבצע התאמות הנדרשות בתיק . ככל שמדד הנזילות גבוה יותר, מצב הנזילות טוב יותר ולפיכך הסיכון קטן יותר.
 2. מדד אלפא– מדד שמחושב עבור חמש השנים האחרונות. המדד משקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק. המדד בוחן את הרווח שהניב מנהל ההשקעות בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות – רק שהרווח מוגדר כרווח העודף, שאינו נובע מחשיפה לגורמי הסיכון העיקריים בשוק, אלא מיכולתו של מנהל הקרן לייצר למשקיעים, אחרי ניכוי דמי הניהול, תשואה מעבר למה שהייתה אמורה להשיג על פי רמת הסיכון שלה ותשואת השוק. קרן שמציגה אלפא חיובית משמעה, כי מנהל הקרן הניב תשואה חיובית ללקוחותיו, מעבר למה שהיה אמור להשיג. קרנות שמציגות אלפא חיובית נחשבות לקרנות איכותיות מאוד.
 3. מדד שארפ– מדד המבטא את היחס שבין התשואה לבין רמת הסיכון של קופת הגמל או קרן השתלמות. ככל שהמדד גבוה יותר – הדבר מעיד על יעילות גבוהה יותר בהשקעה. מדד שארפ בוחן עד כמה התשואה של הקרן מפצה את המשקיע על הסיכון. כאשר משווים שתי קופות, הקופה בעלת מדד השארפ הגבוה יותר מעניקה תשואה גבוהה יותר באותה רמת סיכון. או לחלופין, הקופה נותנת את אותה תשואה אך בסיכון נמוך יותר. בדרך כלל מומלץ לבחור השקעות בעלות מדד שארפ גבוה יותר וזאת אף אם לעיתים התשואה של הקופה נמוכה מקופה בעלת מדד שארפ נמוך יותר.
 4. סטיית תקן– במילים אחרות תנודתיות, משתנה סטטיסטי לתיאור הפיזור של תשואת הקרן סביב הממוצע שלה. ככל שהמרחק מן הממוצע קטן יותר (סטיית תקן נמוכה), השקעות הקרן תחשבה פחות מסוכנות אך ככל שסטיית התקן גדולה הנתון מלמד על רמת סיכון גבוהה ותנודתיות רבה של הקרן.

 

 

פתרונות השקעה

חסכון מסגרת תיקון 190
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד כדי לאפשר להפקיד כספי חסכונות נזילים לקופת. המטרה לעודד חיסכון ארוך טווח, התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל (ניהול השקעות ויתרונות מס) תוך גמישות באופן משיכת הכספים. במסגרת תיקון 190 ניתן למשוך את הכסף אחרי גיל 60, באחת משתי דרכים:
1. כקצבה חודשית, הפטורה ממס לכל החיים.
2. כמשיכה חד פעמית – בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי הנהוג על השקעות בני"ע.
בנוסף לכך, פותח תיקון 190 מסלול הורשה פטור ממס, או פטור חלקית ממס – תלוי בגיל בו נפטר החוסך. נרחיב על כך בהמשך.

מהם תנאי הסף למשיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190?
1. העמית עבר את גיל 60.
2. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית על פי דין. כלומר, כ-4,850 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2023). התניה זו הינה משמעותית מאוד ויש לקחת אותה בחשבון בעת הפקדת כספים לפי תיקון 190 שכן על מנת למשוך את הכספים מהקופה לא מספיק להגיע לגיל 60 אלא על העמית להוכיח כי הוא מקבל קצבה חודשית בסכום הקצבה המזערית. לפיכך, יש לשקול היטב בטרם הפקדת הכספים את מועד מימוש הכספים הרצוי ואת חובת מימוש קצבה מינימלית אחרת הכספים יהיו כלואים עד למימוש הקצבה.

יתרונות חסכון במסגרת תיקון 190

נזילות – הכספים נזילים בכל עת (החל מגיל 60 וקבלת קצבה מזערית של לפחות 4,850 ₪ (נכון לשנת 2023) מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלו, יוכל החוסך לבקש לבצע משיכה הונית (מלאה או חלקית) של היתרה הצבורה בקופת הגמל ולשלם לכל היותר מס רווח הון בשיעור של 15% נומינאלי.

דחיית אירוע מס למועד המשיכה בפועל – אירוע המס יחול רק בעת הפדיון ועל החלק היחסי לרבות שינוי מסלול השקעה.

תשלום מס רווח הון מופחת – בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי במקום 25% מהרווח הריאלי. בסביבת אינפלציה אפסית, יש יתרון מובהק לתיקון 190 על פני מוצרי השקעה אחרים. לעניין זה אנו ממליצים לבחון את שיעור האינפלציה שכן בשיעורי אינפלציה גבוהים קיים יתרון לתשלום מס ריאלי של 25% על מס נומינלי של 15%.

אפשרות לקבלת קצבה חודשית – הקצבה החודשית תהיה פטורה כאמור ממס ללא תלות בהכנסות נוספות.

העברה בין דורית – אפשרות להעברה ליורשים פטורה ממס לחלוטין  או במס מופחת במידה והחוסך נפטר עד גיל 75, יוכלו המוטבים לבחור האם לקבל את היתרה באופן הוני ופטור ממס או להעבירה אל קופת גמל על שמם ללא אירוע מס. (במידה והחוסך נפטר לאחר גיל 75 יוכלו המוטבים לבחור האם לקבל את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני ובניכוי של 15% בין הרווחים הריאליים או להעבירה אל קופת גמל על שמם ללא אירוע מס).

בהשקעה באמצעות קופת גמל קיים יתרון ברור באופן ניהול ההשקעה באמצעות בתי השקעות מנוסים המגובים במחלקת מחקר איכותית, ועדת השקעות ואנליסטים מקצועיים. כל זאת, תוך פיזור השקעות רחב מאוד וגמישות מקסימלית במעבר בין מסלולים.

פיזור נכסים והשקעות: בתיק ניירות ערך בבנק (מיועץ או מנוהל), ההשקעות מוגבלות לנכסים סחירים בלבד. בקופת גמל בין השאר יש אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים בישראל ובחו"ל (הלוואות לא סחירות, נדל"ן מניב, קרנות גידור, קרנות השקעה וכו') אפשרות זו שאינה אפשרית בתיקי ניירות ערך מהווה יתרון משמעותי בהקטנת התנודתיות בקופת הגמל והשאת תשואות עודפות בטווח הארוך.

חסרונות חיסכון במסגרת תיקון 190

 • משיכת כספים מאוחרת – את הכספים ניתן למשוך כאמור רק לאחר גיל 60.
 • קצבה מינימלית – קבלת קצבה בפועל מחיסכון פנסיוני או פנסיה תקציבית בסכום העולה על 4,850 ₪ .
 • רובד ראשון – הפקדה סכום של 37,382 ₪  לא יהיה ניתן למשיכה רגילה.
 • תהליך אינפלציוני – במקרה של עליה באינפלציה אטרקטיביות השקעה פוחת ושווה למוצרי חיסכון אחרים כגון קופת גמל להשקעה או פוליסה פיננסית.
 •  

קופת גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון אטרקטיבי מאוד המאפשר לחוסכים ליהנות מיתרונות של קופת גמל רגילה גם עבור משקיעים בעלי אופק השקעה קצר או בינוני. לקופות גמל יתרון גדול באופן ניהול ההשקעות (ביחס להשקעות אחרות, קל וחומר בסכומי הכסף הנמוכים אותם ניתן להשקיע), כך שיתאפשר לכם ליהנות מניהול מקצועי ופוטנציאל לצבירת תשואה על ההשקעה. בד-בבד תישמר לכם האפשרות למשוך בכל עת ובבת אחת את כל הכסף שנצבר ללא "קנס" פירעון מוקדם (סכום חלקי או מלא). בעת המשיכה תשלמו מס של 25% על הרווחים הריאליים, כפי שנהוג באפיקי השקעה דומים.
כל אדם רשאי לפתוח קופת גמל להפקדות חד פעמיות או חודשיות (מינימום הפקדה 100 ₪) ועד להפקדה מקסימלית לשנת מס של 76,449 ₪ בשנה קלנדרית לאדם ללא מגבלה לתא המשפחתי (לכל אדם מעל לגיל 18).

 

יתרונות קופת גמל להשקעה
נזילות תמידית של הכסף שנצבר: תוכלו למשוך את הכסף במשיכה הונית בכל רגע נתון, גם מתחת לגיל פרישה וללא קצבה מינימלית המתחייבת בהפקדת כספים לפי תיקון 190, מבלי לשלם "קנס" על פירעון מוקדם ובתשלום מס על הרווחים הריאליים בלבד. זאת אפשרות שאינה קיימת בקופות הגמל הרגילות.
דחיית מס: תוכלו לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול אחר תוך שמירה על רציפות ההשקעה. כלומר כל עוד הכסף בקופה לא תשלמו מס על הרווח שהצטבר ממכירת ניירות ערך, מקבלת דיבידנד או מקבלת ריבית מאיגרות חוב. דחיית מס שקולה לתשלום מס בשיעור מופחת, ולכן זה יתרון משמעותי.
מגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה: תוכלו לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה המתאימים לאופייכם ולצרכיכם.
קופת גמל מאפשרת השקעה בנכסים לא סחירים, דבר שלא אפשרי במוצרים מתחרים. בקופת גמל בין השאר יש אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים בישראל ובחו"ל (הלוואות לא סחירות, נדל"ן מניב, קרנות גידור, קרנות השקעה וכו') אפשרות זו שאינה אפשרית בתיקי ניירות ערך מהווה יתרון משמעותי בהקטנת התנודתיות בקופת הגמל והשאת תשואות עודפות בטווח הארוך.
בעת גיל הפרישה ( לאחר גיל 60) ככל החיסכון בקופת הגמל ממומש כקצבה וזאת במקום הון, החוסך זכאי לפטור ממס רווחי הון על כלל הרווחים שנצברו לאורך חיי התוכנית. אנו ממליצים לבחון בקפידה אפשרות של מימוש הכספים כקצבה חודשית וזאת לאור מקדמי הקצבה הנהוגים כיום אשר אינם אטרקטיביים כיום לגישתנו ביחס לתוחלת החיים הנוכחית. אנו ממליצים לקבל יעוץ קודם לקבלת החלטה על מימוש הכספים כקצבה חודשית תוך בחינת כלל האפשרויות השונות לרבות בחינת סוגיית השארים.

פוליסה פיננסית
פוליסת חיסכון היא מוצר חיסכון נזיל לחלוטין של חברות הביטוח. פוליסה זו אינה מוגדרת כחיסכון פנסיוני למרות המילה "פוליסה" מדובר על כלי לחיסכון והשקעה בלבד ללא רכיב ביטוחי המאפשר לחוסך להשתמש ביכולות ההשקעה המגוונות והמקצועיות של חברות הביטוח לניהול נכסיו הנזילים. הפוליסה הפיננסית מאפשרת להשקיע בשוק הון דרך מגוון רחב של מסלולי השקעה לרבות השקעה ב"נכסים לא סחירים" ובכך להקטין את החשיפה לשווקים והגדלת פוטנציאל לתשואה עודפת, כל זאת בהתאם לצרכיו ואופיו של החוסך.

יתרונות בולטים בפוליסה הפיננסית

 • נזילות בכל עת, ניתן לפדות את הצבירה חלקית או במלאו בכל עת וזאת בתשלום מס רווחי הון על הרווחים שנצברו.
 • שימוש ביכולות ופתרונות ההשקעה של חברות הביטוח לרבות השקעה בנכסים לא סחירים שאינה מתאפשרת בתיקי ניירות ערך.
 • אין עמלות קניה ומכירה ודמי משמרת אלא דמי ניהול קבועים בלבד.
 • מעבר חופשי בין אפיקי השקעה ללא תשלום מס ( דחיית מס) רווחי הון וללא עליות מעבר.
 • אפשרות לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים.
 • מגוון רחב של מסלולים והאפשרות לשלב ויצירת תמהיל אישי בין המסלולים.

 

 

 

גיא וולף.

CFP מתכנן פיננסי מוסמך

מתכנן פרישה ומנהל מקצועי, עמיתים ניהול הסדרים

סגירת תפריט