רקע

תהליך עזיבת עבודה הוא תהליך הדורש ייעוץ וליווי מקצועי הכולל בין השאר פירוט האפשרויות לעניין כספי הפיצויים ומיסוי כספי פיצויים, שמירת התכניות הפנסיוניות והכיסויים הביטוחיים.
להלן פירוט האפשרויות בעת סיום העסקה:
שמור הסדרים והפוליסות ושמירה על הכיסויים הביטוחיים
לאורך השנים חלו שינויים רבים בתנאי הפוליסות, ברוב המקרים השינוי לא היטיב עם המבוטחים. כך לדוגמא מקדמי הקצבה (הסכום שתידרשו לשלם כדי לקבל 1 ₪ קצבה לכל החיים) הורעו עם השנים בעקבות עליה בתוחלת החיים. לכן ייתכן וההסדר הפנסיוני שבידכם מהווה נכס בעל ערך שלא ניתן לרוכשו יותר ולכן חשוב לוודא לשמר אותו.
קיימות מספר אפשרויות לשימור ההסדרים וסכומי הביטוח:

  1. העברת בעלות על הפוליסה למעסיק חדש – מצאתם עבודה חדשה, תוכלו להעביר את הפוליסה לבעלות המעסיק החדש ולהמשיך להפריש כספים לפוליסה בהתאם לשכרכם החדש.
  2. המשך בריסק זמני – אם טרם מצאתם מעסיק חדש, תוכלו להמשיך את ההסדרים בפרמיה חודשית מינימאלית בהתאם לסכומי הביטוח הקבועים בפוליסה וללא מרכיב חיסכון, כל זאת עד להתחלת עבודה אצל מעסיק חדש. את הפוליסות בכיסוי ריסק זמני ניתן לשמר לתקופה שלא תעלה על שנה במקרים מסוימים עד שנתיים (תלוי בסוג הפוליסה). אפשרות זו מחד תשמור על הכיסויים והסכומים הקיימים לאובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה ומאידך תשמר את ההסדרים כפעילים כך שניתן יהיה להמשיכם בתנאי הפוליסה המקוריים וברצף ביטוחי עד למציאת מעסיק חדש.
  3. המשך ההסדרים באופן פרטי – אם בחרתם לצאת לדרך חדשה כעצמאיים תוכלו להמשיך באופן פרטי או כתגמולים לעצמאיים, המשלב גם חיסכון וגם כיסויים ביטוחיים בסכום חודשי קבוע שאתם תחליטו. קחו בחשבון כי סכומי הביטוח ישתנו בהתאם.
  4. הקפאת הפוליסה – במקרה זה הכספים יישארו בפוליסה וימשיכו לשאת את התשואות של חברת הביטוח (כלומר לעשות רווחים/הפסדים) אך תוקף הכיסוי הביטוחי יפוג. לתשומת ליבכם, חידוש הפוליסה בעתיד ייעשה בכפוף להסכמת חברת הביטוח, בהתאם לתקנות הקבועות בחוק ובכפוף להצהרת בריאות חדשה. (לא מומלץ)

 

משמעות משיכת פיצויים לפני גיל פרישה

כספי הפיצויים המופקדים לתכניות הפנסיה (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל) מהווים חלק בלתי נפרד מהצבירות הפנסיוניות. בקרב חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה קיימת מחשבה שגויה כי הפיצויים הינם מרכיב אחד ו"הפנסיה" הינו מרכיב אחר. טעות רווחת זו גורמת לאנשים לממש את כספי הפיצויים מבלי להבין כי סכומים אלו מהווים כ 40% מהפנסיה שלהם וכי משיכת הפיצויים עתידה לפגוע באופן קריטי בפנסיה העתידית שלהם. אנו מזכירים עובדה זו על מנת להבהיר כי משיכת פיצוים פטורים המפורטת מעלה הינה אינפורמטיבית בלבד ואינה מומלצת על ידנו, זולת בהיעדר אלטרנטיבה קיומית.
דוגמא לפגיעה בפנסיה של  חוסך שהפקיד לפנסיה בגילאים 25-67 בשכר ממוצע 9,000 ₪

סטטוס

אומדן צבירה

פנסיה

החוסך לא פדה פיצויים

1,960,000

9,870

החוסך פדה פיצויים כל 5 שנים (בהחלפת מקומות עבודה)

1,120,000

5,670

פדיון חד פעמי בגיל 30

1,780,000

8,950

מהסימולציה ניתן ללמוד כי פדיון הפיצויים בהחלפת מקומות עבודה עתיד לפגוע בפנסיה בשיעור של 42%!
דוגמא משמעותית נוספת הינה כי פדיון חד"פ של 45,000 ₪ יגרע מהחיסכון סכום של כ- 180,000 ₪ (בריבית של 4% הנמוכה מתשואת השוק).  100אלף ₪

ב 4% ריבית דריבית יהיו שווים (ללא הפקדות) כ 400,000 ₪ לאחר 35 שנה ו 770,000 ₪ בריבית של 6%! סכומים אלו יכולים לשנות את היכולת שלכם להתמודד עם האתגרים הכלכליים בחיים ולכן הימנעו ממשיכת כספים (פיצויים או קרן השתלמות) והקפידו לחסוך.

פטור ממס על הקצבאות

כל פדיון פיצויים שנעשה 32 שנים שקדמו לפרישה יפגע בפטור על הקצבה
ניתן לבחור ב- מענק פיצויים פטור , או  קצבה פטורה ,  או  שילוב ביניהם.
תקרת הקצבה המזכה – 9,120 ₪ לשנת 2023.
שיעור הפטור ממס על הקצבה המזכה – עומד על 52% מהקצבה המזכה

(4,742 ₪) ועולה בהדרגה ויגיע ל 67% בשנת 2025.
יש לבדוק את האפשרות הטובה ביותר  בין פטור על מענקים לפטור על הקצבה

הזכאים לפטור הם מי שהגיעו לגיל פרישה ונכה בשיעור של 75% לצמיתות .

 

פיצויים פטורים ממס – סע' 9 (7א) לפקודת מס הכנסה

חישוב הפטור
גובה הפיצויים הפטורים שמגיעים לעובד בסיום עבודתו מחושבים ממכפלת שכר אחרון X וותק העובד אצל המעסיק אך לא יותר מתקרת הפטור על הפיצויים (13,310 ₪ לשנת 2023).
בסמכות המעסיק להגדיל את הפטור על הפיצויים עד ל 150% מהמשכורת הקובעת לפיצויים ולא יותר מתקרה של 13,310 ₪.
יתרת הפיצויים חייבים במס לפי שיעור המס השולי של העובד או בהתאם לאפשרויות התחשבנות על הפיצויים העומדות בפני העובד.
יתרת הפיצויים החייבת במס, מצטרפת להכנסתו החייבת של העובד בשנת העזיבה, והמיסוי בגינה יהיה בהתאם להכנסתו הכוללת באותה שנה.
בתחשיב המיסוי יכללו גם תשלומים נוספים כגון: "מענק פרישה", "פדיון ימי מחלה", מענק הסתגלות.
פדיון ימי חופשה, והפרשי שכר אינם נכללים במענק הפיצויים.

דוגמא פיצויים פטורים וחייבים:

א – שכר העובד 10,000 ₪

ותק העובד 8 שנים

ערך פידיון פיצויים צבורים 75,000 ₪

8 שנות עבודה * שכר 10,000 ₪ = 80,000 ₪

במקרב הנ"ל ערך הפיצויים כולם פטורים ממס.

 

ב – שכר העובד 25,000 ₪

וותק העובד 7 שנים

זכאות לפיצויים 175,000 ₪

 

פיצויים פטורים ממס: 7 שנות עבודה * תקרת פטור 13,310 ₪ = 93,170 ₪
פיצויים חייבים במס
: 93,170 – 175,000 ש"ח  = 81,830 ₪
הפיצויים חייבים לפי שיעור המס השולי של העובד ואולם אינם חייבים בביטוח לאומי ומס בריאות.

 

 

 

 

 

מה עושים עם כספי הפיצויים

יש כמה אפשרויות, אנו נתמקד בעיקריות שבהן:
רצף קצבה – האפשרות הראשונה והמומלצת ביותר היא לייעד את כל הכספים הקיצבתיים, הן הפטורים ממס והן החייבים במס, לקצבה בגיל פרישה. זוהי מטרתם העיקרית.
רצף קצבה + רצף פיצויים – באפשרות זו תבצעו רצף קצבה על החלק החייב במס ורצף פיצויים על החלק הפטור ממס. רצף פיצויים משמעותו דחיית ההתחשבנות לתום העבודה אצל המעסיק הבא או בעת פרישה. רצף פיצויים, כפי שהוסבר בסעיף הקודם. על מנת לבחור באפשרות זו צריכים להתקיים שני תנאים:
1. אי משיכה של כספי הפיצויים הפטורים ממס.
2. עליכם למצוא מעסיק חדש שיפקיד עבורכם כספים כשכירים בתוך שנה אחת.
רצף קצבה + משיכה – באפשרות זו תבצעו רצף קצבה על החלק החייב במס ומשיכה של החלק הפטור ממס. כמו שאתם מבינים, אפשרות זו לא מומלצת מאחר שהיא פוגעת בזכויותיכם ועלולה להקטין את קצבת הזקנה שלכם.
משיכת כל כספי הפיצויים – משיכת החלק הפטור ממס והחלק החייב במס. אפשרות זו בניגוד מוחלט להמלצתנו.

 

 

 

 

 

 

 

גיא וולף.

CFP מתכנן פיננסי מוסמך

מתכנן פרישה ומנהל מקצועי, עמיתים ניהול הסדרים

סגירת תפריט