הקצבה שנקבל בגיל הפרישה תושפע  ממספר גורמים עיקריים:

 
סכום החיסכון הצבור בתכניות הפנסיוניות בגיל הפרישה – ככל שהצבירה גבוהה יותר הקצבה תהיה גבוהה יותר.

מקדם ההמרה לקצבה, ככל שהמקדם יהיה נמוך יותר כך הקצבה החודשית תהיה גבוהה יותר.

מסלול הקצבה- קיימים מספר מסלולי קצבה אפשריים לבחירת המבוטח המאפשרים הגדלת קצבאות הזקנה על חשבון הבטחת קצבאות לשארים ולהיפך, קצבאות נמוכות יותר לטובת הגנה טובה יותר על השארים.


אופן הצמדת הקצבה- יש להתאים את מסלול הקצבה להעדפות ולצרכים ואולם בעת בחירת מסלול הקצבה יש להביא בחשבון את אופן הצמדת הקצבה ועדכונה משנה לשנה שכן אופן הצמדת הקצבה משתנה בין סוגי התכניות השונות וממסלול ההשקעה שבחרתם.

מקדם הקצבה
מקדם הקצבה הינו גורם מרכזי בקביעת גובה הקצבה החודשית. במועד קבלת הקצבה יחולק החיסכון שנצבר בתוכנית (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) במקדם הקצבה (למעט בקרנות פנסיה ותיקות המקנות זכויות קבלת קצבה באופן חישוב שונה). ככל שמקדם הקצבה נמוך יותר, הקצבה תהיה גבוהה יותר ולהיפך. מקדם הקצבה שהשתנה לאורך השנים, מגלם לכאורה את מספר חודשי החיים הצפויים לפורשים, מכאן שעם העלייה בתוחלת החיים, המקדמים גדלו באופן שנדרש יותר כסף לקבל את אותה קצבה ובמילים אחרות אותו סכום כסף שילם פחות קצבה.


דוגמא לחישוב קצבה במקדמי קצבה שונים לכל 1 מיליון ₪:

כאשר מקדם הקצבה בתוכנית הוא 160

כאשר מקדם הקצבה בתוכנית הוא 200

ישנם גורמים רבים היכולים להשפיע על מקדם הקצבה:

תוחלת החיים הצפויה- ככל שהיא גבוהה יותר המקדם יהיה גבוה יותר.

הנחת תשואה – תשואה נמוכה תגדיל את המקדם.

מגדר – תוחלת חיים של נשים גבוהה יותר לפיכך מקמי הקצבה של נשים גבוהים יותר.

סוגי ביטוח מנהלים – לאורך השנים השתנו תכניות הביטוח בהתאם להתפתחות תוחלת החיים ולפיכך סוגי תכניות שונות יבטיחו מקדמים שונים (בקרן פנסיה אין חשיבות למועד ההצטרפות לנושא המקדם)

 

ההבדל במקדם הקצבה בביטוחי מנהלים (שנמכרו עד 31/12/12) למקדמי הקצבה בקרנות הפנסיה

בקרנות הפנסיה החדשות שנמכרו החל מחודש מרץ 95 קיים מנגנון איזון אקטוארי הנבחן מידי שנה. לפיכך, מקדם הקצבה בקרן הפנסיה ייקבע רק ערב הפרישה לפנסיה בהתאם לנתונים, כפי שפורטו מעלה,  במועד הפרישה  ויושפע בהמשך שנות קבלת הקצבה משינויים בתוחלת החיים, מהריבית המחושבת כפי שנקבעת על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון  ומהתשואה שתושג בפועל על ידי מנהלי ההשקעות של קרן הפנסיה.
בביטוח מנהלים (שנמכר עד 31/12/13) מקדם הקצבה מובטח באופן חוזי ונקבע במועד רכישת ביטוח המנהלים . מרגע רכישת הביטוח מקדם הקצבה לא יושפע משינוים בתוחלת החיים. בביטוחי המנהלים עקב עליה בתוחלת החיים, מקדמי הקצבה גדלו לאורך השנים באופן משמעותי. כך לדוגמא, מי שרכש/ה בשנות ה 90 פוליסה קיבל במסגרת תנאי הפוליסה מקדם של 157 (לגבר) ו 188 (לנשים) לעומת מי שרכש/ה בשנות ה 2000 זכאי/ת למקדם של 200 (לגבר) ו 220 (לנשים) במסלול ברירת המחדל

 

 

.

טבלאות מקדמי הקצבה
להלן מקדמי הקצבה בביטוחי מנהלים שנרכשו בשנים שונות במסלולי ברירות המחדל המבטיחים קצבה למבוטח או למבוטחת לכל החיים, והבטחה של עד 120 קצבאות למוטבים (בניכוי חודשי הקצבה שנתקבלו עד הפטירה) בפוליסות שהחלו בין השנים 1992-2001 ועד – 240 קצבאות למוטבים בפוליסות שהחלו מ- 7/2001 ואילך.

סוג פוליסה

מקדם

הערות

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה ב  01/92 – 05/01 (המקדם מובטח)

גבר (גיל 67) – כ- 158

מקדמי הקצבה במסלול ברירת המחדל-הבטחה של 120 תשלומים, בהנחת תשואה נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול) של 2.5% (יעד תשואה ברוטו של התוכנית הוא כ- 3.71%).

אישה (גיל 67) – כ- 174

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה ב 06/01 – 12/03 (מקדם מובטח)

גבר (גיל 67) – כ- 197

מקדמי הקצבה במסלול ברירת המחדל – הבטחה של 240 תשלומים, בהנחת תשואה נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול) של 3.5% ( יעד תשואה ברוטו של התוכנית 4%).

אישה (גיל 67)  – כ- 199

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה ב 01/04 – 12/12 (מקדם מובטח)

גבר (גיל 67) – כ- 197

מקדמי הקצבה במסלול ברירת המחדל – הבטחה של 240 תשלומים, בהנחת תשואה נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול) של 3.5% (יעד תשואה  ברוטו של התוכנית 4%).

אישה (גיל 67) – כ- 204

ביטוח מנהלים לקצבה שהחלה מ  1/13 (אין מקדם קצבה מובטח. המקדם נקבע בפרישה לפנסיה ולא לפני גיל 60)

גבר (גיל 67) – כ- 201

 

אישה (גיל 67) – כ- 220

 

 

 

 

 

מסלולי קצבה בפרישה

בקרן פנסיה ובביטוחי מנהלים ישנם מספר מסלולי קצבה לבחירת הפורשים.  כלל מסלולי הקצבה מבטיחים קצבה למשך כל תוחלת החיים ואולם הם נבדלים ברמות ההגנה לבן/ בת הזוג או למוטבים. ככל  שהמבוטח יבקש לרכוש הגנה גבוהה יותר לבן/בת הזוג או למוטבים לאחר תחילת קבלת קצבת הזקנה, כך תקטן קצבת הזקנה החודשית שתשולם למבוטח. לפיכך, חשוב לבדוק ולבחון היטב מה הן המסלולים והאפשרויות השונות תוך בחירה של המסלול המתאים לצרכים של התא המשפחתי. מדגיש כי מרגע ששולמה קצבה ראשונה, לא ניתן יהיה לשנות את מסלול הקצבה.
לדוגמא, עובד אשר פרש בגיל 67 ובחר במסלול של 240 קצבאות, יקבל קצבה לכל ומי חייו ואולם ככל שהמבוטח נפטר חלילה לאחר ששולמו לו 100 קצבאות, אשתו תמשיך לקבל את אותה קצבה חודשית במשך 120 חודשים נוספים  קצבאות. ככל והאישה נפטרה חלילה לפני ששולמו כל 120 הקצבאות, היתרה תשולם למוטבים.
הן בביטוחי המנהלים והן  בקרנות הפנסיה, קיימים מסלולי קצבה המאפשרים הגנה גדולה יותר לבן/בת הזוג ולמוטבים. כך לדוגמא ישנת מסלולים (מסלול בסיסי בקרנות הפנסיה ומסלול אפשרי בחלק מתכניות ביטוח המנהלים) המבטיחים קצבה בשיעור של 60% לבן/בת הזוג לכל ימי חייהם.

 

 

 

 

 

 

 

 


להלן טבלת השוואה של מסלולי קצבה נפוצים בתוכניות השונות

:

מסלול קצבה

פוליסות עד 2001

פוליסות מ- 2001

קרן פנסיה

 

 

 

קצבה לפורש/ת בלבד לכל
ימי חייו/ה (ללא קצבת שארים)

יש

 יש

יש (ובלבד שלפורש/ת אין בת/בן זוג)

 

 

 

120 תשלומי קצבה

יש – מסלול ברירת מחדל

אין

אין

 

 

 

180 תשלומי קצבה

אין

יש

יש

 

 

 

240 תשלומי קצבה

אין

יש – מסלול ברירת מחדל

יש                      (בפרישה מעל גיל 67)

 

 

 

60% לבן/ת הזוג

יש

יש (מחיר מקדם קצבה עדכני)

יש

 

 

 

100% לבן/ת הזוג

יש

יש (מחיר מקדם קצבה עדכני)

יש

 

 

 

אין לראות בטבלה מידע אישי שכן לאור ריבוי פוליסות הביטוח יתכנו חריגים בפוליסות מסוימות. לפיכך ככל  אם ותבקשו לבחון מהו מקדם הקצבה בפוליסה שלכם או בתוכנית, יש לפנות למנהל ההסדר/סוכן הביטוח לבירורים נוספים.
חשוב מאוד– בעת בחירת מסלול הקצבה חשוב לבקש מהגורם המייעץ סימולציה לכל מסלולי הקצבה הקיימים. כך, תוכלו לבחור את  מסלול הקצבה והביטוח הרצוי לתא המשפחתי. ולמוטבים באופן מושכל

 

.

אופן עדכון הקצבה החודשית לאחר הפרישה

א. עדכון הקצבה בקרן פנסיה – אחת לשנה תוצמד הקצבה לתשואת הקרן בניכוי התשואה החזויה (4.00% נכון ל 2022).
ב. מסלול ההשקעות בקרן פנסיה – בקרנות הפנסיה החדשות (שנרכשו לאחר מרץ 1995) לא הייתה אפשרות לבחירת מסלול השקעות בקבלת קצבאות, כיום ישנם מספר מסלולי השקעות שונים והקצבה תשתנה אחת לשנה (חודש אפריל) לאחר בדיקת התשואה שהושגה אל מול התשואה בהנחת המקדם. אחד בלבד למעט השקעה במסלול הלכה.
   ב. עדכון הקצבה בביטוח מנהלים – הקצבה שתתקבל מפוליסת המנהלים תחושב בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל ויתעדכנו מידי חודש בהתאם לתשואה שתשיג חברת הביטוח בכל אחד ממסלולי ההשקעות שנבחרו עם פרישתכם ותחילת קבלת הקצבה. לדוגמא, בפוליסות שאינן מבטיחות תשואה ככל וחברת הביטוח תשיג על ההשקעות תשואה של יותר מ 4% (ברוטו לפני דמי ניהול), הקצבה שלכם תגדל בהתאמה וככל והפוליסה תשיג פחות מ 4% הקצבה תקטן בהתאם.

 

 

גיא וולף.

CFP מתכנן פיננסי מוסמך

מתכנן פרישה ומנהל מקצועי, עמיתים ניהול הסדרים

סגירת תפריט